آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی

گشت‌های رصدی

گروه اسپیکا تور وابسته به آسمان شب ایران در تاریخ 7 و 8 شهریور 1397 تور رصدی به منطقه کویری ابوزید آباد را برگزار می‌کند.

تور گردگشری و رصدی آسمان شب ایران به کویر ابوزید آباد در شب بارش شهابی ربعی در تاریخ 13 و 14 دیکاه 1397 برگزار می‌شود

بزرگترین تور جستجوی شهاب سنگ ایران، با حضور مرد شهاب سنگی، استاد حجت کمالی در تاریخ 6 و 7 دیماه 1397 در منطقه خور و بیابانک برگزار‌ می‌شود

تور و کارگاه آموزش عکاسی از ماه در تاریخ 29 و 30 آذر 1397 در محل کاروانسرای پاسنگان برگزار می‌شود.