آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
 
 

زمان Sat رویداد
2010 اُكتبر 16 20:59 III شروع گذر
2010 اُكتبر 16 23:33 III شروع گذر سایه
2010 اُكتبر 16 23:55 III پایان پذر
2010 اُكتبر 17 01:18 II شروع گذر
2010 اُكتبر 17 02:33 III پایان گذر سایه
2010 اُكتبر 17 02:35 II شروع گذر سایه
2010 اُكتبر 17 03:33 I ورود به سایه مشتری
2010 اُكتبر 17 04:02 II پایان گذر
2010 اُكتبر 18 00:43 I شروع گذر
2010 اُكتبر 18 01:24 I شروع گذر سایه
2010 اُكتبر 18 02:58 I پایان گذر
2010 اُكتبر 18 03:38 I شروع گذر سایه
2010 اُكتبر 18 19:42 II ورود به سایه مشتری
2010 اُكتبر 18 21:59 I ورود به سایه مشتری
2010 اُكتبر 18 23:52 II خروج از سایه مشتری
2010 اُكتبر 19 00:54 I خروج از سایه مشتری
2010 اُكتبر 19 19:10 I شروع گذر
2010 اُكتبر 19 19:53 I شروع گذر سایه
2010 اُكتبر 19 21:25 I پایان گذر
2010 اُكتبر 19 22:08 I پایان گذر سایه
 
 

 

 

 

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد